راه می بینم در ظلمت من پر از فانوسم I see a…

راه می بینم در ظلمت
من پر از فانوسم

I see a way in the darkness.
I am a lantern.